KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde: Agtergrond

Die gedagte vir ’n nuwe “Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde” het in 2009 ontstaan by prof. Alf Jenkinson van die Universiteit van die Vrystaat. Die rede was eenvoudig: sedert die verskyning van die vorige inleidende bron oor die Afrikaanse taalkunde, naamlik Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde (1989, met prof. T.J.R. Botha as hoofredakteur) het daar heelwat ontwikkelinge in die taalkunde, internasionaal en nasionaal, plaasgevind. Die tyd was ryp vir ’n nuwe boek oor aspekte van die Afrikaanse taalkunde wat hierdie insigte aan ’n eietydse geslag studente kon oordra. Tydens die 2011-jaarkongres van die Linguistevereniging van Suider-Afrika (LVSA) op Grahamstad is die moontlikheid van so ’n nuwe boek indringend bespreek deur die aanwesige Afrikaanse taalkundiges. Die resultaat is KontemporÍre Afrikaanse taalkunde – ’n boek wat die nuwe blik op die Afrikaanse taalkunde weergee. Die taak om die boeksaamstelproses te bestuur is opgedra aan professore Alf Jenkinson en Wannie Carstens (NWU, Potchefstroomkampus). Prof. Jenkinson is ongelukkig in Februarie 2012 oorlede en dr. Nerina Bosman (UP) is tydens die LVSA-kongres van 2012 te Bloemfontein versoek om as mederedakteur in die plek van prof. Jenkinson op te tree. Die werk aan die boek is einde 2012 formeel geloods. Die spektrum wat in hierdie boek gedek word, behels die volgende: taalgeskiedenis, fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, sosiolinguistiek, normatiewe taalkunde, leksikografie, dokumentontwerp, en laastens taalverwerwing en taalonderrig.

Die boek is onses insiens uitnemend geskik vir voorgraadse studente, maar ook nagraadse studente, navorsers, onderwysers en ander vir wie die Afrikaanse taalkunde interessant en opwindend is, sal besliste baat by hierdie boek vind. Die hoofstukke fokus op Afrikaanse taalkunde, maar bevat verwysings na kernbronne uit die vakgebiede wat ter sprake is. Die medewerkers het ooreengekom dat daar saam met hierdie boek ’n webblad tot stand sal kom, waar lesers onder meer oefeninge oor die onderskeie vakgebiede sal kan vind (hierdie oefeninge sal later op hierdie webblad beskikbaar wees). Daar sal geleentheid vir lesers wees om voorstelle te maak oor die moontlike aanpassing van hoofstukke of die insluit van aspekte wat moontlik ook betrek behoort te word. Terugvoer is dus welkom! As redakteurs vertrou ons namens al die medewerkers dat die boek aan u as leser se behoeftes sal voldoen, dat dit antwoorde sal gee op vrae oor die struktuur en gebruik van Afrikaans, en dat dit u sal stimuleer om self verder die wonders van die Afrikaanse taalkunde te ontgin. Ons as redakteurs het groot waardering vir kollegas wat hulle werk aan die onderskeie hoofstukke onder taamlike druk en met ’n streng spertyd afgehandel het. Dankie, kollegas, vir julle saamwerk aan hierdie projek.

Wannie Carstens & Nerina Bosman
Bestel die boek vandag nog deur op die skakel hieronder te klik:

KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde
KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde e-boek

Of bestel die boek direk van Van Schaik.

TUISBLAD

E-pos: pos@taalkunde.co.za
© KontemporÍre Afrikaanse Taalkunde (2014)